Bouwrijp maken woonwijk De Terpen

Er verrijst een bijzondere nieuwe woonwijk achter het Onderdijks in Kampen: de Terpen. De woningen die hier gepland zijn, worden gerealiseerd op terpen die gemiddeld zo’n 2 meter boven het maaiveld uitsteken. De benodigde grond wordt onder andere aangevoerd vanuit omliggende nieuwbouwwijken en uit de cunetten die Visscher BV heeft uitgegraven voor de wegenaanleg.

Bijzonderheden

Bij het bouwrijp maken is het niet alleen van belang om goed rekening te houden met de gewenste terphoogtes, maar ook met het inklinken van de bodem. Voordat wegen en huizen kunnen worden aangelegd is het namelijk zaak een voldoende hoog pakket zand en grond in de cunetten en op de kavels aan te brengen. Visscherbv maakt gebruik van GPS-technologie op kranen en ter controle van de zakbakens die gebruikt worden om inklinking te meten. Dat geeft de mogelijkheid om de hoogteverschillen in kaart te brengen en uiteindelijk per locatie de juiste hoeveelheid zand aan te brengen.

Projectspecificatie

Opdracht: bouwrijp maken van nieuwbouwwijk ‘De Terpen’

Omvang: wijk met 40 woningen

Plaats: Kampen

Opdrachtgever: Van Dalfsen Infra t.b.v. gemeente Kampen

Looptijd: vanaf bouwvak 2019 tot bouwvak 2020

Werkzaamheden:

– bouwrijp maken van de locatie

– transport van grond naar de locatie

– terpen op hoogte aanleggen

– graven cunetten

– zand verwerken in de cunetten

– overhoogte van terpen en cunetten verwijderen

– zandbanen voor de bouwwegen op hoogte maken

– aanleg van hemelwaterriool en vuilwaterriool

– maken van revisietekeningen met GPS